കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങള്‍

നീ വരും നേരങ്ങളിലെന്‍റെ
കണ്ണ്, ചുണ്ട്, പല്ല്, നാവ്
എല്ലാം
കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളാവുകയാണ് !

 പിന്നേം പിന്നേം
കാണരുത്.
കണ്ടാല്‍
മിണ്ടരുത്.
തുടങ്ങിയ നിന്‍റെ വിലക്കുകള്‍ ഭേദിക്കുന്നത്,
അന്നേരങ്ങളിലിതൊന്നും 
എന്‍റെ / സംസ്ഥാനത്തിന്‍റെ
അധികാരപരിധിയില്‍ പെടാത്തതുകൊണ്ടല്ലേ !

 നിനക്കൊരു സത്യമറിയാമോ?
നീ വരും നേരങ്ങളിലെന്‍റെ
സംസ്ഥാനമേ രൂപീകൃതമായിട്ടില്ല !