കടി

പേ-
പ്പട്ടി കടിച്ചാല്‍
പേ.
പാമ്പു കടിച്ചാല്‍
മരണം.
അരണ കടിച്ചാല്‍
ഉടനെ മരണം.

നീ
എന്നെ കടിക്കുമ്പോഴോ
ഞാന്‍
നിന്നെ കടിക്കുമ്പോഴോ
നമ്മളിലാരും മരിക്കാത്തതെന്തേ?
നമ്മള്‍ക്ക്
വിഷമില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണെന്ന്  കരുതുന്നുവോ ?

പ്രണയപ്പേ-
യിളകുമ്പോള്‍
നമ്മുടെ വിഷപ്പല്ലുകള്‍
മോണയുടെ കമ്പിളി പുതച്ച്
ശൈത്യമകറ്റുകയാവും.

ജാനകികുട്ടീ
പ്രേമത്തിനു
പല്ലില്ല!!