മഴ


''ഒരു ടി ജി രവികാറ്റ്
അല്ലെലൊരു ജോസ് പ്രകാശ്‌കാറ്റ്
മേഘത്തിന്റെ മടിക്കുത്തില്‍
കയറി പിടിച്ചിരിക്കുന്നു..!!

3 comments:

gaya said...

ടിശ്കും.......കസറുന്നല്ലോ ..:)

വരയും വരിയും : സിബു നൂറനാട് said...

അത് കലക്കി... :-D

ജംഷി said...

hambo............